Souhlas se zpracováním osobních údajů, Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů


Tímto uděluji společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, jako správci osobních údajů (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“),

svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, datum narození a případně dalších informací, které o mně společnost ŠKODA AUTO získala, a bude je využívat tak, aby své marketingové aktivity uvedené níže mohla lépe zacílit mým potřebám,

za účelem: oslovování s nabídkou produktů a služeb značky ŠKODA, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům.

Souhlas je udělen na dobu 5 let.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/ nebo písemně na adrese společnosti ŠKODA AUTO. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu. Obecné informace o přístupu k ochraně osobních údajů jsou k dispozici také na webové adrese http://www.skoda-auto.cz/osobni-udaje/.

 

   Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost ŠKODA AUTO“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:

Realizace marketingových aktivit

Účel zpracování:
Oslovování s nabídkou produktů a služeb značky ŠKODA, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům
Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách ŠKODA AUTO, akcích, soutěžích, odebíraní novinek, reklamy, zasílání katalogu či zasílání přání k svátkům. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.
Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.
Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, obchodní profil, technické údaje o produktu, historie obchodování, údaje o rodině a dalších osobách, komunikace, interakce a profily derivované na základě těchto dat, síťové identifikátory.
Doba zpracování a archivace:
5 let od udělení souhlasu.
Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Marketingové agentury, eventové agentury, mediální agentury, členové distribuční sítě, provozovatel serverů, guest managementové agentury, infolinka.
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.
Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.
Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje mohou předávat příjemcům do třetích zemí, tj. do Spojených států amerických. K tomuto předávání bude v takovém případě docházet na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, a to organizacím účastnícím se tzv. štítu na ochranu soukromí, případně na základě standardních smluvních doložek, tj. vzorové smlouvy vydané Evropskou komisí, aniž by došlo ke změně v jejím textu, tak jak předvídají aktuální právní předpisy na ochranu osobních údajů. Aktuální informace naleznete na adrese: http://www.skoda-auto.cz/sluzby/ochrana-osobnich-udaju.
Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.
Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.