Pravidla soutěže

1. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL MARKETINGOVÉ AKCE „LOV NA ZLATO”

1. Pravidla Soutěží

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěží (dále jen „Pravidla Soutěže“) pořádaných v rámci marketingové akce „SCAVENGER HUNT“ (dále jen „Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže uvedená na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

2. Pořadatel Soutěží

Pořadatelem soutěže je společnost ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 332 (dále jen „Pořadatel“).

3. Termín a místo konání Soutěží

Soutěž probíhá v termínu od 3. 12. 2018 do 9. 12. 2018, 23:59 hod (dále jen „Doba konání Soutěže“) na soutěžní Microsite „https://www.skoda-motorsport.com/cs/lov-na-zlato-sampionu/“ (dále jen „Microsite“). K ukončení jednotlivých soutěží dojde slosováním a vyhlášením výsledků 11. 12. 2018.

4. Účast v Soutěžích

4.1 Princip Soutěže je následovný.

Podmínkou pro účast v soutěži je registrace Facebookového účtu soutěžícího do služby ŠKODA Motorsport Chatbot, kterou je možno provést na microsite soutěže a na Facebookové stránce pořadatele. Jejím prostřednictvím dostanou všichni soutěžící informace o umístění 50 vedlejších cen na území České Republiky. Ceny budou ukryty po celém území České Republiky a výhercem každé z 50 vedlejších cen se stává soutěžící, který ji na základě souřadnic první nalezne.
Všichni soutěžící potom budou zařazeni do slosování o pět hlavních cen, kterými jsou RC modely vozu ŠKODA FABIA R5. O výhře bude výherce informován prostřednictvím e-mailu a svého Facebookového účtu.

4.2 Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let (za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den svého zapojení do Soutěže) s doručovací adresou v České republice, která je plně svéprávná, není zaměstnancem Pořadatele nebo na Soutěži spolupracujících agentur, společností a osob jim blízkých, tj. osob tvořících domácnost a osob blízkých ve smyslu § 22 občanského zákoníku (dále jen „Soutěžící“).

4.3 Soutěžící se do Soutěže zapojí tím, že

a) Přihlásí se do služby ŠKODA Motorsport Chatbot. Poté automaticky obdrží informace o umístění cen a bude zařazen do slosování.

4.4 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností může každý soutěžící získat pouze jednu Výhru.

5. Stanovení Výherců a Výhry

5.1 Výherci budou určeni podle následujícího klíče: Výhercem každé z 50 vedlejších cen bude Soutěžící, který ji jako první najde. Výherci 5 hlavních cen budou určeni slosováním.

5.2 V rámci Soutěže bude Soutěžícím poskytnuty následující Výhry: 5 dálkově řízených modelů ŠKODA FABIA R5 jako ceny hlavní. 50 reklamních a upomínkových předmětů ŠKODA Motorsport jako ceny vedlejší.

5.3 Pořadatel vyhlásí Výherce pěti hlavních cen dne 11.12. 2018 a informuje je prostřednictvím Facebook Messengeru.

5.4 Pokud se Pořadatel s Výhercem nedohodnou jinak, zašle Výherci Výhru nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od vyhlášení soutěže na adresu, kterou je Výherce spolu se svým jménem a příjmením oznámí Pořadateli. V případě, že Výherce neoznámí Pořadateli do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne oznámení o získání Výhry své kontaktní údaje pro doručování (tj. jméno, příjmení a adresa pro doručení Výhry), bude ze Soutěže vyloučen a Pořadatel mu Výhru neposkytne.

5.5 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit Soutěžícího ze Soutěže a Výhru neposkytne v případě, že:

a. Pořadatel má důvodné podezření, že se Soutěžící dopustil jakéhokoli podvodného jednání v Soutěži;
b. Pořadatel má důvodné podezření, že se Soutěžící dopustil zneužití Pravidel Soutěže nebo jednal v rozporu s dobrými mravy;
c. Soutěžící splnil podmínky podle těchto Pravidel Soutěže lstivým jednáním, resp. jednáním, které by bylo možno označit za podvodné.

5.6 Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v Soutěži, jakož i pro získání Výher v Soutěži. Výhru nezíská Soutěžící, který nesplní buď jen okrajově, nebo částečně stanovené podmínky pro získání Výhry.

5.7 Účastí v Soutěži každý Soutěžící Soutěže souhlasí, že Pořadatel je oprávněn použít jeho jméno či přezdívku pro marketingové účely Pořadatele bez nároku Výherce na jakékoli protiplnění, přičemž Soutěžící Soutěže v případě získání Výhry v této Soutěži souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení na internetových stránkách propagujících činnost/produkty/služby Pořadatele a dále na sociální síti Youtube, Facebook, Instagram nebo Twitter v rámci propagace činnosti/služeb Pořadatele. Soutěžící uděluje souhlas podle tohoto článku na dobu neurčitou.

6. Změna Pravidel, odpovědnost a odvolání Soutěže

6.1 Pořadatel má právo před uplynutím Doby konání Soutěže jednostranně měnit Pravidla Soutěže, jakož i Dobu konání Soutěže, včetně práva přerušení Soutěže, zrušení Soutěže, zkrácení Soutěže apod.; toto právo může Pořadatel uplatnit kdykoli před uplynutím Doby konání Soutěže vždy stejným způsobem jako uveřejnění samotné Soutěže. Změny Pravidel Soutěže se stávají účinnými prvním dnem od zveřejnění. Odvolání Soutěže před uplynutím Doby konání Soutěže je Pořadatel povinen oznámit stejným způsobem jako uveřejnění Soutěže.

6.2 Pokud Pořadatel uplatní právo na zrušení Soutěže podle článku 6.1, žádnému ze Soutěžících nevznikne vůči Pořadateli jakýkoli (i) nárok na Výhru, (ii) nárok na náhradu škody ani (iii) žádný jiný nárok jakékoli povahy.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Pokud se některá ustanovení těchto Pravidel Soutěže stanou neplatnými, neúčinnými nebo spornými v důsledku změny všeobecně závazných právních předpisů, použije se takový všeobecně závazný právní předpis, který je svou povahou a účelem nejbližší.

7.2 Tato Pravidla Soutěže se řídí a budou vykládána v souladu právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

7.3 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání Soutěžícího vůči průběhu Soutěže.

7.4 Účast na Soutěži není možno vymáhat právní cestou. Pořadatel Soutěže nenese odpovědnost za stav či kvalitu Výher, Výhry nejsou ve smyslu občanského zákoníku soudně vymahatelné a Soutěžící nemůže požadovat finanční náhradu ani jinou kompenzaci. Výhry není možno vyměnit za hotovost ani požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena.

7.5 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící souhlas s Pravidly Soutěže a zavazuje se je dodržovat.

7.6 Pořadatel neodpovídá za jakékoli technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost sítě, doručení e-mailu, zpráv apod.).

7.7 Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, zpoždění nebo poškození Výhry zaslané prostřednictvím pošty či jiným způsobem.

7.8 Pořadatel neodpovídá za jakákoli rizika a závazky související s účastí v Soutěži či s používáním Výher.

7.9 Pořadatel neodpovídá za škodu nebo jakoukoli újmu, která Výherci vznikne v souvislosti s použitím Výhry.

7.10 Tato Pravidla Soutěže nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2018

V Praze dne 1. 12. 2018